Novruzova Səbinə Bəlohər qızı
ŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATININ İBTİDAİ TƏDRİSDƏ ƏHƏMİYYƏTİ
Şifahi xalq ədəbiyyatı tarixən qədim və çoxvariantlıdır.

Novruzova Səbinə Bəlohər qızı<br>ŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATININ İBTİDAİ TƏDRİSDƏ ƏHƏMİYYƏTİ<br>Şifahi xalq ədəbiyyatı tarixən qədim və çoxvariantlıdır.